sub

 

本校根據PDCA的概念(計畫Plan、執行Do、檢核Check、修正行動Action),規劃一套教學卓越計畫之推動機制,包括計畫規劃、計畫執行、 自我評鑑、校外訪評、成果發表與修正追蹤等六大步驟,以確保計畫的品質管控。其中的自我評鑑、校外訪評及成果發表為定期舉行之「三級輔審機制」,針對「計畫進度」、「階段性指標成效」與「經費運用情形」進行管考,藉此掌控計畫成效、諮詢修正意見以協助各計畫的順利執行、並持續追蹤建議改善之後續辦理情。

 

102-103年度教學卓越計畫管考執行進度如下:

 

會議名稱
管考期間
會議時間
主持人
102-103年度第一次執行暨管考會議 102年1月-4月 102年5月9日(四)

102-103年度第一次

教學卓越指導諮詢委員會

102年1月-5月 102年6月20日(四)

102-103年度第二次執行暨管考會議

102年6月-8月 102年9月10日(二)
102-103年度第三次執行暨管考會議 102年9月-10月 102年10月31日(四)

102-103年度第二次

教學卓越指導諮詢委員會

102年6月-12月  102年12月27日(五)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97pass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96pass