sub

98-99年度教卓計畫執行進度

100-101年度教卓計畫執行進度

 

本校根據PDCA的概念(計畫Plan、執行Do、檢核Check、修正行動Action),規劃一套教學卓越計畫之推動機制,包括計畫規劃、計畫執行、 自我評鑑、校外訪評、成果發表與修正追蹤等六大步驟,以確保計畫的品質管控。其中的自我評鑑、校外訪評及成果發表為定期舉行之「三級輔審機制」,針對「計 畫進度」、「階段性指標成效」與「經費運用情形」進行管考,藉此掌控計畫成效、諮詢修正意見以協助各計畫的順利執行、並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。

 

管考機制

 

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97pass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96pass