a

 

 

 

 

        未來展望

          夏日學校模式可供本校與社區夥伴學校建立合作雛形,並鼓勵學生實踐教育的理想,藉此促進教師專業成長,學生亦能

          透過「行動-反思」歷程,主動發現問題,建構起專業知能,提升其專業能力。

          

最佳解析度 1280x1024     Copyright© 2011 All Rights Reserved.         管理